Langt mellom liv og lære på innsikt, måling og effekt

PIN
Den digitale utviklingen stiller nye krav til markedsføring, og det er gjennomgående stort fokus blant annonsørene på kundeopplevelse og kundeinnsikt. Stort fokus er ikke det samme som at man har klart å implementere gode løsninger på disse områdene.

”Eierskap til merkevare og kundeopplevelse i toppledelsen”

Dette skiller seg klart ut som det viktigste. Halvparten av annonsørene svarer at dette er svært viktig for virksomheten, og 80% svarer det er svært eller ganske viktig. Dette er også det området hvor Offensive ligger tydeligst i front, med 63% som svarer at dette er svært viktig.

Prediktive analyser av kundeadferd og effekt av markedsinnsatser

Dette ligger overraskende høyt sammenlignet med de andre fokusområdene, og i lys av hvor store utfordringer annonsørene har innenfor effekter og måling (se lengre ned i artikkelen).

Kundereiser, sømløs opplevelse og kundepersonas

Disse tre områdene er nært beslektet. Her ligger spesielt store annonsører høyere enn gjennomsnittet, men også netthandel. Siden beskrivelse av personas er en forutsetning for beskrivelse av kundereiser, er det oppsiktsvekkende at personas vektlegges lavest blant disse tre områdene.

Store annonsører

De største annonsørene ligger også klart høyere på ”ett bilde som samler alle kundedata” og til dels på ”automatisering av markedsføring”.

test
Vektlegging av kundeopplevelse og kundeinnsikt
Når det gjelder effekter, er det store gap mellom hva annonsørene sier er viktig for virksomheten og hvor langt de faktisk er kommet i implementeringen av systemer, målinger og nye arbeidsformer.

Usikkerhet rundt effekter

62% sier analyser som forutsier effekt av markedsinnsatser er viktige for virksomheten, men 80% synes det er utfordrende å vite hvilke av de nye virkemidlene som er effektive.

Målretting

56% sier avansert segmentering basert på kundeadferd er viktig, men 71% har utfordringer med å utnytte egne data til å målrette markedsføringen.

Målesystemer

55% sier samlet kundeinnsikt som beslutningsstøtte er viktig, men 38% mener ikke de har gode systemer for måling av effekter av markedsaktivitetene.

Blant Etternølere er det 46% som ikke har gode effektmålingsystemer. Store annonsører er noe mer tilfreds med sine målesystemer.

Effekter i sosiale medier

63% synes det er vanskelig å måle effekter av markedsføring i sosiale medier. 71% av Etternølere synes dette er vanskelig

Multikanaleffekter

57% sier sømløs opplevelse på tvers av alle kanaler er viktig, men 83% har utfordringer med å måle effekter på tvers av kanaler.

Adaptiv arbeidsform

Markant oppgang i andel som svarer at ”de fleste av våre markedsaktiviteter er basert på først å teste, deretter optimere” fra 38% til 53%. Ingen oppgang i 2015.

Svært stor forskjell, 28 prosentpoeng, mellom Offensive og Etternølere. En adaptiv arbeidsform er også mer utbredt blant store annonsører

Læring

80% sliter allikevel fortsatt med å sikre kontinuerlig læring av aktivitetene.

anfo_1920x1080-grafer30
Utsagn om effekt, måling og testing

 

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten. Offensive er gruppen annonsører som har svart de er bedre rustet til å møte fremtidens utvikling enn konkurrentene.

Leave Your Comments